HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
cez recepciu, 1. poschodie, číslo dverí 142
info@manikura-pedikura.com


manikúra: Zuzana Besedová
0948 098 367


pedikúra: Janka Michalíková
0915 161 493
Moja manikúra - pedikúra - masáž
manikúra: Zuzana Besedová
0948 098 367


pedikúra: Janka Michalíková
0915 161 493

Všeobecné podmienky

« návrat na hlavnú stránku
 1. Zľavy na služby a akcie uvedené na zľavových portáloch, sociálnych sieťach, webovej stránke a podobne sa nedajú kombinovať so zľavami uvedenými v zľavách pre manikúru, pedikúru a masáž.
 2. Darčeková poukážka je nevratná a nedá sa vymeniť za hotovosť. Jej platnosť je 2 mesiace od zakúpenia, prípadne ako určí pracovník prevádzky.
 3. Zľavy uvedené v cenníku platia po predložení študentského preukazu, pre stredoškolákov do veku 18 rokov, preukazu ZŤP a pre dôchodcov nad 65 rokov.
 4. Zaujímavé odkazy:
Reklamačný poriadok
 1. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo musí mať platné živnostenské oprávnenia.
 2. Povinnosť prevádzky:
  • vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
  • vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
  • zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 3. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať pracovníka prevádzky na zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonovna vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorá sa pri každej návšteveaktualizuje. Jedná sa napríklad o diabetes mellitus - cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 4. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 5. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú domácu starostlivosť zákazníka.
 6. Zákazník si vykonanú službu prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 7. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 8. Alternatívne riešenie sporov
  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
^